Logo szkoły Reymont, rysunek budynku szkoły

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Uczniowie naszej szkoły:

Oliwia Wierzba z klasy 2 Technikum – technik logistyk

Szymon Członkowski z klasy 4 Technikum – technik informatyk

zakwalifikowali się do stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Program realizowany jest w ramach projektu: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” – finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności na rynku pracy.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

Gratulacje