Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

WSTĘP:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspbierutow.pll/

Data publikacji strony internetowej: 16.12.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2024

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • nie wszystkie dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów posiadają informacji o rozmiarach plików
  • inny jest wygląd elementów menu na stronie głównej a inny na stronie BIP (BIP w trakcie przenoszenia)

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

   • możliwość powiększenia liter (skrót klawiszowy ctrl +/-)
   • podświetlane linki menu
   • jasne tło
   • wyszukiwarkę

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie trwają prace na pełnym dostosowaniem witryny do wymagań zgodnych z WCAG 2.1

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 21 czerwca 2019r

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jerzy Sosnowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 71 3146241

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od placu Kościelnego przy którym znajduje się również drugie wejście a trzecie wejście znajduje się od ul. Młyńskiej, prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
  2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. W budynku są dwie klatki schodowe, które dzielą szkołę na dwa skrzydła połączone korytarzem na parterze (parter, 1 piętro i 2 piętro). Budynek nie posiada wind.
  6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.