Logo szkoły. Rysunek budynku szkoły

Projekt „Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”

„Kompetentni zawodowcy w powiecie oleśnickim”Informacje o projekcie (pdf 154 KB)

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nabór wniosków o uzyskanie  stypendiów dla uczniów uzdolnionych.

O stypendium Starosty Powiatu Oleśnickiego mogą ubiegać się uczniowie za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

Termin składania wniosków – 10 czerwca 2022r. W gabinecie pedagoga szkolnego - sala 7Proszę osoby zainteresowane o kontakt ze mną.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach, za:

- bardzo dobre wyniki w nauce;

- szczególne osiągnięcia w nauce;

- szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym;

- szczególne osiągnięcia w sporcie;

- oraz w dziedzinie twórczości artystycznej.

I. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 5,5 w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących

2 )uzyskali wzorową ocenę  zachowania.

II. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie  następujące warunki:

1)zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2)uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

III. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)uzyskali tytuł laureata okolicznościowego konkursu tematycznego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

IV. Stypendia sportowe                                                                                     

Kryteria:

Prawo do ubiegania się o stypendium w kategorii "za szczególne osiągnięcia w sporcie" przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych (miejsce I, II, III) organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe utworzone na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463 ze zm.) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, lub zdobyli medal (miejsce I, II, III) w finale wojewódzkim w ramach zawodów organizowanych przez szkolne związki sportowe,

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.”

V. Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

Kryteria:

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia),

3) muzyka i śpiew,

4) taniec,

5) teatr,

6) film,

7) twórczość ludowa.

Stypendium może zostać przyznane osobie, która zajmuje się twórczością artystyczną albo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinach wymienionych powyżej indywidualnie lub w zespole i spełnia niżej wymienione warunki:

1) jest uczniem;

2) uzyskała za miniony zakończony rok szkolny co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz uzyskała ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5;

3) w roku, w którym ubiega się o stypendium lub w roku poprzedzającym ten rok uzyskała wyróżnienie lub została laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych festiwali, konkursów, przeglądów albo wystaw w dziedzinach twórczości artystycznej, lub opublikowała utwory jej autorstwa.

                                    Z poważaniem,

                                        Iwona Brzęk - pedagog